ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία ΗΟΙST HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (η Εταιρεία) είχε αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος αρ. 257/2/31.01.2018) ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015.  

 

Κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, η Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος αρ. 505/28.06.2024) ανακάλεσε την ως άνω άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και έθεσε την Εταιρεία υπό ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με την περίπτωση α’ του άρθρου 19 του ν. 4261/2014 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 153 του ν. 4261/2014 και το άρθρο 145 του ν. 4261/2014.

 

Η Εταιρεία ουδέποτε διαχειρίστηκε απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις.  Επίσης, καθώς η Εταιρεία είχε αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος με αποκλειστικό σκοπό την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, η Εταιρεία ουδέποτε απέκτησε (και δεν επιτρεπόταν να αποκτήσει) την κυριότητα οποιουδήποτε χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, και ούτε είναι ούτε ήταν ποτέ εκπρόσωπος ή αντίκλητος οποιασδήποτε εταιρείας που είχε ή έχει την κυριότητα χαρτοφυλακίου δανείων και πιστώσεων. 

 

Για τον λόγο αυτό, εφιστάται η προσοχή οφειλετών, συνοφειλετών και εγγυητών απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους ή άλλων συμβούλων και εντολοδόχων τους, ώστε οποιοδήποτε αίτημα πληροφόρησης ή παράπονο ή άλλη επικοινωνία για τις οφειλές που τους ενδιαφέρουν να απευθύνεται αποκλειστικά σε όποια άλλη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις έχει διοριστεί για την διαχείριση των οφειλών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας που τους έχουν κατά περίπτωση γνωστοποιηθεί εγγράφως από την εν λόγω άλλη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που είναι αρμόδια για τις οφειλές που τους ενδιαφέρουν.