ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την υπ’ αρίθμ. 505/4/28.6.2024 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ B΄ 3746/28.6.2024), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας  της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «HOIST HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και η εν λόγω εταιρεία τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με το ν. 4261/2014. Η Ευαγγελία Παρίση του Χρήστου ως ειδικός εκκαθαριστής της ως άνω εταιρείας, που διορίστηκε με την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος 505/5/28.6.2024 (ΦΕΚ Β΄3746/28.6.2024)

ΚΑΛΕΙ

τους πιστωτές της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «HOIST HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (υπό ειδική εκκαθάριση)» να αναγγείλουν εγγράφως τις απαιτήσεις τους (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του κάθε  δικαιούχου), σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 180/3/22.02.2016, ΦΕΚ Β΄ 717/17.03.2016) μέχρι και την 19/08/2024. Οι αναγγελίες μαζί με τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση γίνονται στη διεύθυνση: Λαζαράκη 44, Γλυφάδα, ΤΚ 16674, τηλέφωνο 2109021600.

 

Αθήνα, 04.07.2024

 

Η Ειδικός Εκκαθαριστής

Ευαγγελία Παρίση